FORMAT PEPERIKSAAN UEC JUNIOR

初中统考马来西亚文考试纲要
(sumber:http://www.djz.edu.my/kaoshi/gangyao/gy_junior.htm )
FORMAT PEPERIKSAAN UEC JUNIOR

Mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas:


Kertas 1: Ujian Bertulis (100%) …………………………………… Masa yang diperuntukkan: 1 jam 45 minit

Kertas 2: Ujian Objektif (100%) …………………………………… Masa yang diperuntukkan: 1 jam 15 minit

Kertas 1: Ujian Bertulis (100%)

Kertas ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. Calon dikehendaki menjawab semua soalan dari setiap bahagian.

Bahagian A: Rumusan (20%)

Satu bahan grafik akan dikemukakan. Calon dikehendaki membuat rumusan dengan isi-isi penting daripada bahan tersebut. Isi yang disampaikan hendaklah ditulis dalam empat perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan isi tersurat, perenggan isi tersirat, dan perenggan kesimpulan. Calon mesti mematuhi arahan yang diberikan dalam kertas soalan. Jumlah patah perkataan mestilah tidak melebihi jumlah patah perkataan yang telah ditetapkan dalam arahan soalan.

Bahagian B: Karangan (60%)

Calon dikehendaki menulis sebuah karangan asli yang panjangnya hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan mengenai satu daripada lima tajuk yang diberi. Karangan surat kiriman merupakan soalan yang wajib dikemukan. Tajuk karangan dalam peperiksaan ini terdiri daripada;

* karangan jenis cerita

* karangan jenis gambaran/keperihalan

* karangan jenis peribahasa

* karangan jenis penerangan/fakta

* karangan jenis perbincangan/perbahasan

* karangan jenis ucapan/syarahan/ceramah

* karangan jenis laporan

* karangan jenis dialog/wawacara/temu ramah

* surat kiriman

Bahagian C: Kefahaman (20%)

Calon dikehendaki menjawab semua soalan.

2 petikan pemahaman yang dipetik dari buku teks Junior atau bahan rakaman dalam buku teks Junior Bahasa Malaysia Sekolah Menengah Persendirian Cina, Malaysia. Setiap petikan terdiri daripada 10%.

Kertas 2: Ujian Objektif (100%)

Kertas ini terdiri daripada 50 soalan berbentuk objektif. Setiap soalan disediakan 4 pilihan. Calon dikehendaki memilih satu jawapan yang paling tepat untuk setiap soalan. Kandungan soalan bagi kertas ini adalah terdiri daripada;

A. Dua petikan pemahaman, iaitu satu petikan umum dan satu petikan bahagian sastera yang masing-masing terdiri daripada lima soalan. Petikan bahagian sastera adalah dipetik dari buku teks Junior Bahasa Malaysia Sekolah Menengah Persendirian, Malaysia.

B. Penggunaan Bahasa (40 soalan) yang terdiri daripada;

* Golongan Kata

* Imbuhan

* Penjodoh Bilangan

* Perbendaharaan Kata

* Kata Ganda

* Tanda baca

* Hukum D-M

* Peribahasa

* Bandingan Semacam

* Jenis Ayat

* Ayat Aktif

* Ayat Pasif

* Ayat Tunggal

* Ayat Majmuk

* Ayat Songsang

* Frasa

* Kesalahan Umum

1 条评论:

  1. can i ask how is the marking scheme to make my marks higher? thanks

    回复删除